Program

Program

Przekazanie praktycznej wiedzy

Jednym z najważniejszych celi doskonalenia wiedzy i umiejętności w ramach Akademii Mentalizacji jest pokazanie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczne wytyczne pracy klinicznej zgodne są z najnowszą  praktyką MBT oraz wiedzą z zakresu psychotraumatologii i powiązanej z nią neuronauki.

Autorka programu Akademii Mentalizacji, Anna Król – Kuczkowska, nieustannie aktualizuje swoją wiedzę i praktykę w ramach działalności w MBT Global Network, czyli światowej sieci placówek partnerskich Anna Freud Centre w Londynie.

Każdy ze zjazdów poświęcony jest innemu zagadnieniu (lub grupie zagadnień) tematycznemu (szczegółowy spis poniżej).

Podczas każdego ze zjazdów prowadzona będzie na forum szczegółowa analiza przypadku i superwizja w modelu „step by step”. Polega ona na dokładnym omawianiu nie tylko (w kontekście diagnozy mentalizacyjnej) ogólnego funkcjonowania pacjenta i możliwości pracy z nim, ale również na dokładnej analizie poszczególnych interwencji terapeuty i odpowiedzi pacjenta.

Widza teoretyczna również będzie ilustrowana za pomocą omawiania konkretnych przypadków klinicznych.

Kończący cały cykl zjazd 3 dniowy będzie miał w całości charakter praktyczny – MBT Master Class, szczegółowo pokazujący praktyczne zastosowanie zdobytej podczas roku szkolenia wiedzy.

Po pierwszym semestrze Akademii Mentalizacji, przewidujemy uruchomienie tematycznych szkoleń modułowych (dodatkowych ścieżek specjalizacyjnych), podczas których będą mogli pogłębić swoją wiedzę w danym temacie (na przykład psychoterapia grupowa, praca z młodzieżą, zaburzenia odżywiania czy praca z uzależnieniami w paradygmacie MBT).

Propozycja ta będzie dostępna zarówno dla Absolwentów Akademii Mentalizacji, jak i obecnych słuchaczy.

Ramowy program szkolenia: 

Aktualizacja teoretyczna i praktyczna MBT

$

Aktualizacja modelu pracy i potwierdzających go badań z obszaru neuronauki i psychotraumatologii

$

Aktualizacja zasad diagnozy mentalizacyjnej i zasad planowania i prowadzenia psychoterapii w odniesieniu do diagnozy

$

Aktualizacja podstawowych typów załamywania się zdolności do mentalizacji i funkcjonowania na wymiarach mentalizacji – implikacje dla pracy klinicznej

$

Zaburzenia osobowości jako konsekwencja słabej mentalizacji

$

Typy komunikacji i mentalizacja

$

Sposoby korzystania w pracy klinicznej z koncepcji „obcego ja” („alien self”) i koncepcji podstawowego zaufania do rzeczywistości („epistemic trust”)

$

Aktualizacja zasad budowania relacji terapeutycznej adekwatnej do typu regulacji emocji charakterystycznego dla danego pacjenta

$

Aktualizacja zagadnień związanych z konceptualizacją przypadku oraz przeformułowywaniem tej konceptualizacja podczas procesu terapeutycznego

Aktualne zasady pracy klinicznej w MBT

$

MBT jako styl formułowania interwencji terapeutycznych (regulacja lęku, stymulowanie elastyczności w mentalizowaniu, aktywacja procesu relacyjnego, proces versus treść, wspólna konceptualizacja i ustalanie priorytetów w pracy klinicznej)

$

Proces kliniczny w MBT w modelu „step by step” (diagnoza, konceptualizacja, planowanie, praca z pacjentem zagrożonym, dostosowywanie konkretnych typów interwencji do psychopatologii pacjenta i momentu w psychoterapii)

$

Momenty kryzysowe w psychoterapii i życiu pacjenta – przydatne techniki pomagające w przezwyciężaniu kryzysów w psychoterapii

$

MBT jako styl pracy uczący pacjenta naprawiania błędów relacyjnych

$

Rozumienie i zastosowanie modelu: „I MODE” – „ME MODE” – „WE MODE”

Praktyczna adaptacja MBT w pracy klinicznej

$

Zaburzenia osobowości i MBT

$

Neuronauka, psychotraumatologia i MBT

$

Praca z narcystycznym zaburzeniem osobowości (również z cechami antyspołecznymi) i narcystycznymi aspektami osobowości w przypadku pacjentów borderline

$

Praca z zaburzeniem osobowości borderline

$

Praca z osobowością unikającą

$

Trauma relacyjna, złożone PTSD (cPTSD) a zaburzenia osobowości

$

Depresja

$

Psychoza

$

Leczenie skojarzone i psychoterapia grupowa

$

MBT i ciało – zaburzenia odżywiania i zaburzenia psychosomatyczne